Skip to main content

Mahnaz Raoufi - مھناز رؤفی

Item Preview

texts
Mahnaz Raoufi - مھناز رؤفی


SHOW MORE


ÙÚ¾Ùاز رؤÙÛ Û±Û³Û´Û¹ ÙÛÚº سÙÙدج ÙÛÚº Ù¾Ûدا Ú¾ÙئÛÚºØ Ø§Ù Ùا تعÙ٠سادات Ø·Ø¨Ø§Ø·Ø¨Ø§Ø¦Û Ø³Û Ú¾Û ÙÛÙ٠باپ ÙÛ Ø¨ÛØ§Ø¦Û Ùذھب Ú¾ÙÙÛ ÙÛ Ø¨Ùاپر ÙÛ Ø¨Ú¾Û Ø¨Ú¾Ø§Ø¦Ûت پر باÙÛ Ø±Ú¾ÛÚº Ø Ø§Ú¯Ø±ÚÛ Ø§Ù ÙÛ Ø§Ø¬Ø¯Ø§Ø¯ ÙسÙÙØ§Ù ØªÚ¾Û Ø§Ùر ÙÛ ÙسÙÙاÙÙÚº ÙÛ Ø¯Ø±ÙÛا٠عزت ٠احترا٠ÙÛ Ùظر Ø³Û Ø¯ÛÙÚ¾Û Ø¬Ø§ØªÛ ØªÚ¾ÛØ Ø§Ø¨ Ø¨Ú¾Û Ø§Ù ÙÛ Ø¨Ø²Ø±Ú¯ÙÚº ÙÛ ÙبرÛÚº ÙÙÚ¯ÙÚº ÙÛ Ø¯Ø±ÙÛا٠Ùحتر٠٠ÙعرÙÙ Ú¾ÛÚºØ ÙÛÙ٠ا٠ÙÛ Ø¯Ø§Ø¯Ø§ ÙغÛØ±Û ÙÛ Ùذھب بھائÛت اختÛار ÙرÙÛØ§Ø Ø±Ø¤ÙÛ Ø§Ùر ا٠ÙÛ Ø¨Ú¾Ø§Ø¦ÛØ Ø§Ù ÙÛ Ø¨Ú¾Ø§Ø¨Ú¾Ûاں اÙر ا٠ÙÛ Ø¨Ú¾ÙÛÚº Ùذھب بھائÛت ÙÛ Ùعا٠٠سرگر٠ارÙا٠ÙÛÚº Ø´Ùار ÙØ¦Û Ø¬Ø§ØªÛ ØªÚ¾ÛØ Ø§Ø¨ Ø¨Ú¾Û Ø§Ù ÙÛ Ø¨Ú¾Ø§Ø¦Û Ø­Ø¶Ø±Ø§Øª اس Ùذھب ÙÛ Ø¨Ø±Ø¬Ø³ØªÛ Ù ÙعرÙÙ ÙÙÚ¯ÙÚº ÙÛÚº ÙاÙÛ Ø¬Ø§ØªÛ Ú¾ÛÚº Û Ø±Ø¤ÙÛ ÙÛ Ùذھب بھائÛت ÚÚ¾ÙÚ Ùر اسÙا٠ÙبÙÙ ÙرÙÛا Ú¾ÛØ ÙÛ Ø§Ø³ ÚÛز Ù٠پرÙردگار عاÙÙ Ùا Ùط٠سÙØ¬Ú¾ØªÛ Ú¾ÛÚº Û Ø¬Ø¨ ا٠ÙÛ Ø³Ø§ÙÙÛ ÛÛ Ø¨Ø§Øª Ø¢ØªÛ Ú¾Û ØªÙ Ø§Ù ÙÛ Ø§Ø­Ø³Ø§Ø³Ø§Øª ا٠ÙÛ Ø¨Ûا٠پر غاÙب Ø¢Ø¬Ø§ØªÛ Ú¾ÛÚºØ ÚÙاÙÚÛ Ø§Ø³ ÙÛ ÙØ¦Û Ø§ÙÚ¾ÙÚº ÙÛ Ø¨ÚÛ Ø¨Ú¾Ø§Ø±Û ÙÛÙت Ø¨Ú¾Û Ø§Ø¯Ø§ ÙÛ Ú¾Û Û Ø§Ú¯Ø±ÚÛ ÙÛ Ø®Ø§Ùدا٠ÙاÙÙÚº ÙÛ ÙØ¦Û ÙھاÛت Ùھربا٠تھÛÚºØ ÙÛÙ٠بھائÛت Ù٠تر٠ÙرÙÛ ÙÛ ÙتÛØ¬Û ÙÛÚº ا٠ÙÛ Ú¯Ú¾Ø± ÙاÙÙÚº ÙÛ Ø§ÙÚ¾ÛÚº ÚÚ¾ÙÚ Ø¯Ûا اÙر برسÙÚº بعد Ø¨Ú¾Û Ø§Ù Ø³Û ÙÙاÙات ÙرÙا Ú¯Ùارا ÙÛ Ø³ÙØ¬Ú¾Ø§Ø Ø§Ø³Û Ø¯Ø±ÙÛا٠ا٠ÙÛ ÙاÙد Ùا اÙتÙا٠ھÙجاتا ج٠ا٠ÙÛ ÙØ¦Û Ø³Ø®Øª ساÙØ­Û ØªÚ¾Ø§Ø Ø§ÙÚ¾ÙÚº ÙÛ Ø§Ø³Ùا٠ÙÛ ÙØ¦Û ÙاÙÛ ÙصÛبتÛÚº برداشت ÙÛÚº اÙر Ùذھب Ø­ÙÛ ÙÛ ÙØ¦Û ÙرباÙÛ Ø¨Ú¾Û Ø¯Û Ú¾Û Û


Collection opensource

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 27
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 207
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Prof. V. Viswanadham
texts
eye 113
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Rana usman
texts
eye 17
favorite 0
comment 0
Community Texts
by linguisticmiracle.com
texts
eye 1,194
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Maulana Arshad Jamal
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Maulana Arshad Jamal
texts
eye 104
favorite 0
comment 0